پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
hey.JPG

 
بنياد مسكن انقلاب اسلامي
معاونت عمران روستایی
دفتر امور فني و تهيه طرحها
 
 
 
چک لیست بررسی کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرحهای هادی روستایی
 
 
تدوین:
 
مهندس رضا اصلانی   - مهندس حامد کمالی نسب
 
 
 
 
 
 
 
شهریور 1389
 
 
 
 
مقدمه
 
 
 
      چک لیست حاضر بر اساس دستورالعمل "بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در تهیه طرحهای هادی روستایی" و با هدف کنترل کمی فایل های GIS ارائه شده توسط مشاورین طرحهای هادی روستایی تهیه شده است. این چک لیست مشتمل بر 19 جدول کنترلی می باشد که در ابعاد مختلف (نام گذاری و پوشه بندی درست فایلها، تعریف درست سیستم مختصات، نمایش درست نقشه هاو ...) فایل های ارائه شده توسط مشاورین را مورد بررسی قرار می دهد. در هر یک از جداول 19 گانه نیز امتیازهایی در نظر گرفته شده است که در صورت انطباق کامل فایل های ارائه شده با دستورالعمل GIS امتیاز 200 حاصل می شود.
 
      لازم به توضیح است که حداقل امتیاز لازم جهت ارائه طرح در جلسه کمیته فنی نیز 120 (معادل 60 درصد) می باشد. جدول زیر وضعیت ارزیابی مشاورین را از لحاظ کیفیت بکارگیری درست سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرحهای هادی روستایی نشان می دهد.
 
 
وضعیت ارزیابی کیفی مشاورین بر اساس مجموع امتیاز چک لیست
 
مجموع امتیاز
درصد انطباق
وضعیت ارزیابی کیفی
80-0
40-0
ضعیف
120-80
60-40
متوسط
160-120
80-60
خوب
200-160
100-80
عالی
 
 
 
 
 
عناوین کلی مورد بررسی و امتیاز آنها
 
table 1.JPG

 
 
 
 
 
table2.JPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 2 - تعریف درست سیستم مشخصات utm
table.JPG

 


 
جدول شماره 3 - بررسی ایجاد لایه های اطلاعات نقطه ای روستا  (rural info) و نامگذاری صحیح آنها 
1.JPG
 
جدول شماره 4 - بررسی ایجاد لایه های اطلاعات توصیفی روستا (rural map) و نامگذاری صحیح آنها