پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

 
شرح فعاليت هاي دفتر نظارت و ارزيابي مسكن شهری
 
 
الف) نظارت
1-       برنامه‌ریزی، هدایت و راهبرد پروژه‌ها در حوزه‌های اجرا و نظارت
2-       بررسی و اظهارنظر در خصوص ساختار اجرایی، نظارتی و مدیریتی پروژه‌ها
3-       نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط ملی
4-       نظارت بر حسن اجرای مناقصه در عقود اجرایی
5-       اصلاح، تجدیدنظر و ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط مرتبط با حوزه اجرا و نظارت
6-       تهیه  تدوین گزارشهای فنی (بانک اطلاعات فنی)
7-       شرکت در جلسات و دعاوی مترتب از قراردادها
8-       نظارت بر پروژه های مشارکت با خیرین مسکن ساز
9-       تهیه و تدوین متون تیپ قراردادهای ارجاع کار
 
ب) ارزيابي
1-      استمرار نظام کنترل و مدیریت پروژه
2-      برقرار نظام کنترل مضاعف
3-      تهیه و تنظیم آمار کمی پروژه‌ها و مطابقت آن با برنامه مصوب
4-      ارائه تقویم آموزشی و اهتمام در جهت ارتقاء سطح علمی عوامل انساني
5-      شاخص‌گذاری و تقسیم بندی پیمانکاران و مشاوران بر اساس سطح عملکرد
6-      تهیه و تدوین چک لیستهای کنترل کیفی به تفکیک مراحل اجرایی