پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
     شرح وظایف دفتر مسکن شهری و حساب 100 امام

 

 

 

 

1-      ارزیابی زمینهای پیشنهادی استانها جهت پروژه های مسکونی

 

 

2-      ارزیابی مشاورین جهت طراحی پروژه های مسکونی

 

 

3-      بررسی نقشه های فاز 1

 

 

4-      تهیه و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای طراحی جهت ارتقاء کیفیت طرحها

 

 

5-      بررسی و کنترل نقشه های فاز 2 معماری در 4 بخش معماری، سازه و تأسیسات الکتریکی و مکانیکی

 

 

6-      کنترل تکمیل نقشه های فاز 2 و ابلاغ آن به دفتر نظارت و ارزیابی جهت شروع نقشه ها

 

 

7-      تهیه چک لیستهای کنترل نقشه های ساختمانی

 

 

8-      آرشیو و بایگانی نقشه های جهت بهره برداری مجدد

 

 

9-   ارزیابی آماری کمی و کیفی فعالیت استانها و ارائه راهکارها جهت ارتقاء آنها