پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

 

شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و تحقیقات:

 

1)      نظارت بر توزیع اعتبارات ملی مربوط به طرح های مسکن شهری.

2)      پیشنهاد  و تدوین برنامه های سالیانه، میان مدت و بلند مدت حوزه مسکن شهری.

3)      ارزیابی عملکرد استان ها در زمینه تحقق برنامه و بودجه سالیانه

4)      ارزیابی عملکرد استان ها در زمینه دستیابی به اهداف میان مدت و بلند مدت در سطح ملی و استانی

5)       هماهنگی و همکاری با واحد های تابع بنیاد برای اجرای هر چه بهتر طرح های مسکن شهری

6)      تدوین و برگزاری دوره های علمی و فنی و ارتقاء سطح علمی

7)      جمع بندی نیاز های پژوهشی و تعریف پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز حوزه مسکن شهری.

8)      شناسایی و تامین منابع مالی طرح ها و برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی

9)      برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص برپایی و حضور در نمایشگاه­های منطقه ای ، ملی و بین المللی.

10)    جمع بندی نیاز های نرم افزاری و سخت افزاری حوزه مسکن شهری.

11)   انجام  مطالعه بر روی  روشهای جدید طراحی و فناوری نوین و طرح های جدید شهرسازی

12)   تهیه دستورالعمل ها و قوانین و بررسی­های لازم جهت حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات شهری و منطقه ای و فنی در پروژه های مسکن شهری جهت برنامه ریزی در طرح های مطالعاتی

13)   تدوین و پیشنهاد استانداردها، شاخص‌ها و الگوهای اقتصادی مرتبط

14)    بررسی، تحلیل و ارزیابی مالی و اقتصادی طرحهای اجرایی

15)    تهیه گزارش های اقتصادی از وضعیت موجود بازار، جایگاه سازمان و نحوه عملکرد سازمان

16)    بررسی و جمع بندی برنامه های تدوین شده برای حوزه مسکن شهری

17)    دریافت بازخوردهای اطلاعاتی و آماری لازم به منظور بازنگری در روند برنامه‌ریزی اجرایی

18)    برنامه‌ریزی در پیاده سازی سایتهای مورد نیاز و جمع آوری اطلاعات بصورت شبکه‌ای و اینترنتی

19)    بررسی وکنترل و ارزیابی عملکرد آمار و اطلاعات ارسالی از استانها

20)    ایجاد پایگاه مناسب داده های فنی، مهندسی و کارشناسی و نیز ایجاد تمهیدات لازم برای تبادل داده ها و اطلاعات مذکور در سطح بنیاد و واحدهای استانی

21)    تهیه دستورالعمل  های لازم برای روشهای اخذ، جمع آوری، حفظ، اصلاح و بازیابی داده های آماری و اطلاع رسانی.

22)    مطالعه بر روی  روشهای جدید طراحی و فناوری نوین.