پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شــــرح وظایف
1-       برگزاری جلسات مجامع عمومی ( اعم از عملکرد سالانه و مجامع عمومی فوق العاده ) و تصویب تصمیمات ، خط مشی  و رویه های  اتخاذی در قالب تکالیف ابلاغی
2-       بررسی، تهیه و ابلاغ دستور العملهای ،  مصوبه ها، آیین نامه ها   و بخشنامه های  مورد نیاز شرکتها اعم از مالی ، معاملاتی ، اداری و استخدامی و ...
3-       جمع آوری ، بررسی ، اظهار نظرو تجزیه و تحلیل موانع و مشکلات مبتلا به مالی،  حقوقی و ... شرکتها
4-       نیاز سنجی آموزشهای مورد نیاز مدیران شرکتهای  تحت پوشش
5-       تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، عملکردی و عمومی  شرکتها و تهیه  گزارشات لازم  جهت ارائه به ریاست محترم بنیاد
6-       تدوین  و ابلاغ چارچوب ها و ضوابط تنظیم بودجه پیشنهادی شرکتها و نظارت بر اعمال آنها و نیز تنظیم  و برنامه زمانبندی اجرای مصوبات آنها بمنظور اعمال سیاستهای بنیاد ، خط مشی ها،  برنامه های مصوب و نظارت برحسن  اجرای مناسب بودجه های مصوب ابلاغی
7-       ایجاد هماهنگی  فیمابین شرکتهابا سازمانها، وزارتخانه ها، مراجع قانونی و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای اخذ تسهیلات ، اعتبارات و خدمات برای آنها
8-       تنظیم تعاملات شرکتها با سازمانهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان محاسبات وهماهنگی های لازم با معاونت  نظارت و حسابرسی دفتر  مقام معظم رهبری و...
9-       فراهم سازی زمینه های حضور شرکتهای  تابعه در سمینارهای  پژوهشی و آموزشی داخلی و خارجی  بمنظور بهبود روشهاو افزایش  کارایی آنها در هماهنگی با پیشرفتهای علمی،  فنی و پژوهشی در سطوح بین المللی
10-    ترتیب وصول مطالبات بنیاد (ستاد مرکزی) ازمحل  سود و درآمد شرکتهای تابعه بر اساس مصوبه های اتخاذی از جلسات مجامع عمومی آنها
ساختار درونی  واحد امور مجامع
این واحد با بهره گیری از کارشناسان با تجربه و متخصص ، عهده دار تحلیل مستمر عملکرد و وضعیت عمومی شرکت ها ، اعمال نظارت های قانونی از منظر و جایگاه سهامدار عمده (بنیاد مسکن )، ارائه مشاوره های لازم در ارتباط با بهبهود کیفیت  عملیات و اخذ گزارشات دوره ای و مستمر از  شرکت ها و همچنین اعمال وظایف ذاتی و  ماهیتی دفتر می باشد .