پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

آيين نامه استفاده از كتابخانه و شرايط عضويت

 

شرايط عضويت

·        ارائه معرفي نامه ازمحل كار و يا تحصيل

·        ارائه كارت شناسايي (كارت ملي يا شناسامه(

·        فيش واريزي

·        ارائه يك قطعه عكس 3*2

 

شرايط تمديد عضويت

1.     ارائه معرفي نامه ازمحل كار و يا تحصيل

2.     فيش واريزي

3.     كارت عضويت سابق

 

نحوه امانت منابع

v         منابع تنها به اعضا و با ارائه كارت عضويت و به صاحب كارت امانت داده مي شود

v         در صورت مفقود شدن كارت عضويت، عضو موظف است موضوع را به كتابخانه اطلاع دهد. هزينه صدور كارت المثني در دستورالعمل مالي ذيل تعيين گرديده است.  

1.          كارشناسان و همكاران مركز:حداكثر 4 مدرك به مدت 15 روز

2.          ساير اعضاء: حداكثر 2 مدرك به مدت 15 روز

v         تمديد امانت در صورت هماهنگي عضو با كتابدار مسئول ميز امانت امكان پذير است، مشروط بر آن كه عضو ديگري مدرك مورد نظر را رزرو نكرده باشد.

v         اعضاي كتابخانه مي توانند با شماره عضويت به طريق حضوري، تلفني نسبت به تمديد، رزرو و كسب ساير اطلاعات و خدمات مورد نياز اقدام نمايند.

v         منابع مرجع مانند واژه نامه ها، دائره المعارف ها، مجموعه قوانين، كتابشناسي ها، اطلس ها، نقشه ها، نشريات (مجلات) طرحها ي تحقيقاتي به امانت داده نمي شود.

 

جريمه ديركرد يا خسارت به مدارك امانتي

 چناچه اعضاي كتابخانه، مدارك امانت گرفته شده را در موعد مقرر به كتابخانه باز نگردانند و يا آنها را گم كنند و خساراتي به آنها وارد نمايند، به ترتيبي كه در دستورالعمل مالي ذكر گرديده است هزينه خسارات وارده از آنها اخذ ميگردد.

 

استفاده از امكانات

اعضا مي توانند با پرداخت هزينه مندرج در دستورالعمل مالي از خدمات تكثير بهره مند شوند

 

دستورالعمل مالي كتابخانه

·        هزينه عضويت: یکساله 50000 ريال.

·        هزينه صدور كارت المثني: 10000 ريال.

·        هزينه دير كرد در برگشت مدارك: هر روز 1000 ريال.

·        هزينه تكثير منابع : هزينه هر برگه A4 مبلغ 800 ريال و هر برگه A3 مبلغ 1000  ريال.

·        هزينه هاي خسارت به منابع: در صورت بروزهر گونه صدمه و خسارت و يا گم شدن مدارك، عضو مي بايست عين مدرك را تهيه و در اختيار كتابخانه قرار دهد؛ درغيراينصورت هزينه آن به روز محاسبه ودريافت خواهد گرديد.