پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان

اهم فعالیتهای امور مجامع در 6 ماهه اول سال 1394

متن

1-    با عنایت به برنامه ریزی های انجام شده در سال مالی 1394 و مقدمات و تمهیدات فراهم شده ، مجامع عمومی سال مالی مزبور بر اساس برنامه زمانبندی و به فراخور وصول گزارشات بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکتهای تابعه بنیاد مسکن و طی دعوتنامه های صادره از سوی دفتر با حضور ریاست محترم بنیاد، کلیه مجامع عمومی سال 94 برگزار و بغیر از یک شرکت،بقیه شرکتهای اصلی (قریب 99%)، گزارش مقبول دریافت نموده و صورتجلسات مربوطه در این خصوص با توجه به مباحث حین جلسه و بندهای گزارش تنظیم و تصویب شد  و صورتجلسات تکالیف در قالب بالغ بر یکصد بند ،  جهت  پیگیری  و اجرا تکالیف مقرر به شرکتهای مزبور جهت کاهش  ابهامات و ایرادات مندرج در گزارشات حسابرسی  ابلاغ گردید.
2-    اعزام گروههای حسابرسی داخلی بنیاد بمنظور بررسی ، استخراج و احصاء نقاط ضعف سیستمی و مدیریتی و کنترلهای داخلی و ارائه آنها در قالب گزارشات تنظیمی با هدف رفع موارد مزبور بطور مستمر و مداوم در کلیه استانها و واحدهای ستادی بنیاد مستمراً پیگیری گردیده و در حال حاضر فرآیند مزبور ادامه دارد و دستاورد آن اخذ گزارش مطلوب به میزان بالغ بر 85 درصد در استانها بوده است.
3-    بمنظور برگزاری بموقع جلسات رسیدگی به گزارشات واحدهای استانی ، کممیته بهبود  و  اصلاح عملکرد بنیاد طی یک برنامه زمانبندی دقیق جهت رسیدگی به حسابهای سال مالی 1394 در 31 استان کشور ، اقدام به برگزاری جلسات کمیته مربوطه  در محل دفتر مرکزی و  بعضاً استانهای ذیربط نموده و صورتجلسات مربوطه برای هر استان بطور مجزا تهیه و در حال حاضر دویست و بیست چهارمین صورتجلسه کمیته مزبور  از سوی دفتر  امور مجامع جهت اجرا و پیگیری ابلاغ گردید.
4-    در راستای سیاستهای کلان اقتصادی بنیاد در جمع آوری شرکتهای زیانده و یا کم بازده ، در سال مالی 1395 ، دفتر امور مجامع اقدام به تنظیم صورتجلسات مشترک و پیش بینی مقدمات ادغام دو شرکت اصلی (عمران تهران در  خانه گستریکم ) و دو شرکت فرعی (تجهیز محیط در  تولیدی خانه گستر ) با هدف تمرکز سرمایه و منابع سرمایه گذاری در ساختار کلی بنیاد نمود و اقدامات قانونی درخصوص ثبت و انجام تشریفات قانونی آن صورت گرفت.
5-    با توجه به اقدامات سنوات اخیر بویژه در سال 94  در خصوص تدوین  شاخصهای بهره وری بنیاد مسکن  در سه فاز شامل : طراحی و تدوین شاخصها، طراحی نرم افزار و استقرار آن و سایر امور مرتبط به رفع موانع اجرایی و مدیریتی سیستمهای مورد استفاده بنیاد مسکن به شرح چارت ذیل را مدّ توجه قرار گرفته  و طی  جلسات بررسی کارشناسی، بازخوردها  و دستاوردهای ناشی از فرآیند مزبور بطور مستمر با حضور مدیران ذیربط بنیاد و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر منعقد و موضوعات مربوطه مورد بحث و بررسی و تبادل نظر واقع گردید.
 
 
 
 
1-پروژه شاخصهای کلیدی عملکرد-
در راستای تحقق  اصول موضوعه
(گزارش واصل شده )
 
v      کلیات ¬ شامل:  مقدمه ، معرفی بنیاد ، اهداف پروژه ، مراحل و روشها، ساختار، یافته ها و محدودیتها
 
v      تعیین فرآیند تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد ¬ شامل: شاخصهای کلیدی ، فرآیند 12 مرحله ای  ،تدوین شاخصهای بنیاد ، اصول موضوعه ابلاغی ، و اصلاح شاخصها و نهایی سازی آنها
 
v      تهیه شناسنامه و نقشه شاخصهای
 
v      طراحی و ارائه چارچوب گزارشگری ¬شامل : جداسازی شاخصهای فعال و غیر فعال، اندازه گیری شاخصها، تهیه نمودارهای جمعبندی ، بررسی ، اقدامات ،
 پروژه های بهبود و میزان تحقق اهداف تدوین شده در راستای اصول موضوعه
 
v      تهیه منشور شاخصهای کلیدی و تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی شاخصها
 
 
2- پروژه تدوین شاخصهای بهره وری و استقرار نظام ارتقاء بهره وری
در سه فاز (فاز اول و دوم انجام شده و فاز سوم در دست اقدام )
 
v      فاز اول : طراحی ، تدوین و استقرار شاخصهای بهره وری خاص بنیاد مسکن و اعتبار سنجی آنها و تعالی سازمانی ( گزارش واصل شده )
 
v      فاز دوم :  شاخصهای بهره وری ( طراحی نرم افزاری جامع جهت اندازه گیری شاخصهای بهره وری بنیاد مسکن ) (گزارش واصل شده )
 
v      فاز سوم: طراحی ، استقرار و نظارت بر عملکرد نرم افزار بهره وری (در دست اقدام )
 
3- حسابرسی  عملیاتی  ( 5 استان و 5 شرکت تابعه  انجام شده و 3 شرکت فرعی بنیاد بتن در دست اقدام می باشد .) پیگیری (follow up) پیشنهادات اصلاحی بعهده تیم رسیدگی کننده می باشد.
 
1- اعمال سیاستهای کلی نظام اداری و قانون پنجم توسعه
 
 
 
 
2-دستاوردها و الگوهای سلامت اداری و مالی
 
4- طراحی الگوی تعالی اثر بخش بین نهادی (سازو کارهای بین نهادهای زیر مجموعه دفتر رهبری )
 
5-برنامه جامع و مدّون راهبردی همسو با سیاستهای کلان نظام واصول موضوعه
 
6-    از دیگر مفاهیم ارزشمند و پرچالش سال 95 که در راستای منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال مزبور بعنوان سال
«سال اقتصادمقاومتی ،اقدام و عمل » مورد توجه قرار گرفته است ، جلسات کارشناسی با موضوع سیاستهای اقتصاد مقاومتی و مشارکت کلیه واحدهای داخلی بنیاد اعم از ادارات کل و معاونتهای ذیربط در کلیه حوزه ها بوده که جلسات بررسی و بهره برداری از دستورالعملها و شیوه عمل در برخورد با موانع اجرایی و راه های دستیابی و پایش نسبت  به تحقق کامل آن بطور مستمر در حال برگزاری می باشد و در این راستا و بمنظور تبیین فرآیند مذکور، مراتب مربوطه شامل :
الف) مؤلفه ها(کلید واژه ها ) و شاخصهای کلیدی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ب) اهم راهبردها و طرحهای عملیاتی بنیاد مسکن در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ج)  گزارش روند عینیت بخشی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بنیاد مسکن در حوزه شاخصهای کلیدی راهبردها و طرحهای عملیاتی
در قالب یک لوح فشرده تهیه و به کلیه شرکتها و معاونت ستادی بنیاد ، جهت همگامی و مشارکت لازم در مسیر تحقق موضوع ابلاغ گردید.
7-    در سال 1395 برنامه سند راهبردی بنیاد مسکن با همکاری و مشارکت مؤسسه حسابرسی مفید راهبر طی قرارداد فیما بین مورد بررسی و اقدام لازم قرار گرفته وتدوین برنامه مزبور  به شرح پیش نویس ارسالی  در قالب 7 فاز شامل برنامه های :
 1- ارزیابی محیطی  2- تدوین ارکان جهت ساز و استراتژیها  3- تدوین نقشه استراتژی  و کارت امتیازی 4- تدوین سند برنامه راهبردی بنیاد مسکن 5- همسو سازی برنامه راهبردی استانها   6- تدوین و تصویب سند جامع نقشه راه و برنامه راهبردی بنیاد مسکن  7- طراحی  و استقرار سامانه داشبورد مدیریت بنیاد مسکن با برنامه زمانبندی 11 ماهه
  احصاء گردیده  و اقدامات لازم درخصوص اجرایی نمودن آن در کلیه حوزه های بنیاد  در دست اقدام می باشد.
8-    در ادامه روند سنوات قبل و با توجه به تکلیف تهیه و تنظیم بودجه جامع بنیاد مسکن در سال مالی 1395، بودجه بندی شرکتها با اتکاء به واقع گرایی و فارغ از ارائه ارقام صوری، اقدامات اولیه جهت تنظیم و تدوین جداول بودجه جامع شرکتهای تابعه بر اساس عملکرد ترازنامه ای و سود و زیانی (تنظیم صورتهای مالی بودجه ای ) بعنوان مبنای تهیه بودجه شرکتها مدّ توجه  ویژه قرار گرفته  و این مهم جهت تنظیم بودجه جامع سال 1396 با استفاده از فرمهای ابلاغی و در قالب فایلهای اطلاعاتی اکسل به کلیه شرکتها ابلاغ خواهد شد تا پس از تنظیم  و ارسال  بودجه های پیشنهادی در قالب برگزاری جلسات مجامع عمومی بودجه مورد بررسی و تصویب  واقع و جهت اجرا به شرکتهای مربوطه ابلاغ گردد.

نام شرکت

امور مجامع و شرکت ها

موضوع

 

تاریخ

1395/08/03

تصویر

 

منبع خبر

امور مجامع و شرکت ها

ضمايم

ایجاد شده از 1395/08/03 01:14 ب.ظ توسط Majame Bonyadmaskan
آخرین اصلاح در 1395/08/03 01:14 ب.ظ توسط Majame Bonyadmaskan