پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

عنوان خبر

معرفی150 متقاضی مددجو برای دریافت تسهیلات به بنیاد مسکن

متن خبر

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تویسرکان گفت: ااز ابتدای سال تاکنون 150 متقاضی مددجو برای دریافت تسهیلات در راستای ساخت یا مقاوم ساختن مسکن روستایی به بنیاد مسکن شهرستان معرفی شدند. «سعید حسینی» با اشاره به جلسات توجیهی برای روستاییان مددجو که از سرپناه مناسبی برخوردار نیستند، گفت: این مددجویان که به طور عمده فاقد مسکن بوده و یا از مساکنی زندگی می کننده که مقاوم نیست، می توانند با توجه به هماهنگی های بین کمیته امداد و بنیاد مسکن شهرستان از تسهیلات آنان بهره مند شوند. وی اظهار کرد: اقدامات انجام شده برای ساخت مسکن این مددجویان در راستای آسان تر کردن مسیر دریافت تسهیلات و اخذ ضمانت وام مورد نظر مسکن روستایی است، تا آنان در این زمینه وارد شده و مساکن خود را مقاوم کنند. مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تویسرکان افزود: یکی از اولویت های این نهاد کمک به مددجویانی است که فاقد مسکن مناسب است. حسینی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 150 مورد متقاضی مددجو برای دریافت تسهیلات از به بنیاد مسکن معرفی شده اند.

تاریخ خبر

1395/05/19

تصویر

مکان خبر

منبع خبر

پایگاه خبری رودآور

موضوع خبر

مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, تآمین مسکن مددجویان کمیته امداد

اشخاص

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تویسرکان

سازمان متولی

بنیاد مسکن, کمیته امداد امام خمینی, خیرین مسکن ساز

استان

همدان

خبر تصویری